III Edició

Avís legal

Informació general i identificació del titular de la pàgina webwww.porguilleconcursodefotografia.com és una pàgina web titularitat de Carmen Revillo Rubio, amb domicili al carrer Illes Canàries, 6, de València, i amb adreça de correu electrònic porguille @ concursodefotografia.com.

La pàgina web www.porguilleconcursodefotografia.com té per objecte difondre el concurs de fotografia en memòria de Guille Martí Revillo.


Condicions d'ús


Amb aquesta pàgina web es pretén difondre les bases i guanyadors del Concurs de Fotografia Guille Martí Revillo, per la qual cosa els suggeriments de les persones usuàries Son benvinguts. Però si no estàs d'acord amb alguna de les condicions contingudes en aquest avís, hauràs de deixar d'utilitzar la pàgina web. L'accés a ella implica l'acceptació d’aquestes , sense reserves.

Les condicions establides a continuació regulen l'ús permés de la pàgina web www.porguilleconcursodefotografia.com


1. Accés

L'accés és públic.


2. Modificacions de la pàgina i interrupcions o errors en l'accés

www.porguilleconcursodefotografia.com es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la pàgina web, de la configuració i presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.


3. Continguts i pàgines enllaçades

La informació continguda en aquesta web, té caràcter merament informatiu, divulgatiu i lúdic.

LLa funció dels links o enllaços que puguen aparèixer en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a les persones usuàries sobre l'existència d'altres fonts d'informació, on podrà ampliar o completar les dades oferides en aquesta pàgina. La titular d'aquesta pàgina no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços.

En tot cas, la titular d'aquesta pàgina no assumeix responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la seua pàgina web, ni pot garantir l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

Aunque los enlaces son supervisados regularmente para que no suceda, en el caso de que cualquier persona usuaria o una tercera, considerara que el Encara que els enllaços són supervisats regularment perquè no succeïsca, en el cas que qualsevol persona usuària o una tercera, considerara que els continguts o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d'un tercer es prega que es comunique, immediatament, aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola, activitats o continguts que violen drets de propietat intel·lectual o industrial, activitats o continguts que posen en perill l'ordre públic, la recerca penal, la seguretat pública i la defensa nacional, i activitats o continguts que posen en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, al principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.


4. Protecció de dades personals

Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de Dades i de la legislació i normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, per la qual cosa es tractaran les dades de caràcter personal que s'arrepleguen complint amb la citada normativa. Així la remissió de dades per les persones interessades és absolutament voluntària i és degudament anunciada.


Finalitats
En particular, les dades que es proporcionen a través de la web seran tractades per a la gestió del concurs.

Legitimació del tractament
enviant el formulari de contacte.

Comunicació de les dades
Les dades derivades del contacte no seran comunicades a tercers, excepte el nom de la persona autora de la fotografia.

Drets dels interessats
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la titular d'aquesta web tracta dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals i a obtenir una còpia de les dades personals objecte del tractament, a actualitzar-los, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per les quals van ser arreplegades . En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 RGPD, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Com a conseqüència de l'aplicació del dret a la supressió o oposició al tractament de dades personals en l'entorn on-line els interessats tenen el dret a l'oblit segons la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE. Les persones participants podran oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l'elaboració de perfils.

Pots exercir els teus drets:
Mitjançant un escrit dirigit a: Carrer Illes Canàries, 6 de València.
Mitjançant correu electrònic dirigit a: info @ porguilleconcursodefotografia.com.


5. Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de les fotografies publicades per la web són dels seus autors. Les persones que participen en aquest concurs cedeixen, gratuïtament, els drets d'exposició pública i reproducció a Carmen Revillo Rubio, per a la publicació de les fotografies en aquesta web o en una exposició, sempre citant la seua autoria.

Responsabilitats
La titular d'aquesta pàgina web no serà, en cap cas, responsable, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de la falta de lectura d'aquest avís, o de l'incompliment de les obligacions especificades en les condicions establides en aquest . Així mateix, d'acord amb el que s'ha exposat en aquestes condicions, la titular d'aquesta pàgina web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, fora del seu efectiu control, puguen deure's a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés a la pàgina web o els seus continguts.


6. Llei aplicable

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.


Compartir en:   share to facebook

Por Guille, Concurs de Fotografia

Avís legal · Copyright © 2019 · info @ porguilleconcursodefotografia.comWeb design and web development by _ yosedo ©